ОПУСПРОЕКТ

Сериозен партнер во остварување на Вашите цели

Животна средина

Мултидисциплинарен тим со долгогодишно искуство во областа на екологијата и со сите потребни овластувања и потврди од МЖСПП.

Безбедност и здравје при работа

Водечка компанија во областа на БЗР во Македонија, која меѓу првите се стeкна со сите овластувања за вршење на стручни работи за безбедност при работа издадени од МТСП.

Лабoраторија за тестирање

Обезбедуваме квалитетни услуги на своите клиенти преку професионално и независно тестирање во животната и работна средина.

“The Earth is a fine place and worth fighting for.”

– Ernest Hemingway

“Tomorrow - your reward for working safely today”

– Robert Pelton

HOW BIG IS YOUR ENVIRONMENTAL FOOTPRINT?

The planet is in crisis - from climate change to the pollution in our oceans and devastation of our forests. It's up to all of us to fix it. Take your first step with this environmental footprint calculator

Партнери и соработници