Референтна листа

Од основањето во 2000-та година па се до денес, ОПУСПРОЕКТ континуирано работи на полето на заштита на животната и работната средина. Во овој период нашата компанија има изработено:

 1. Проекти за заштита на животната средина:
 • Над 600 елаборати за заштита на животната средина

 • 59 апликации за интегрирани еколошки дозволи

 • 17 стратегиски оценки за заштита на животната средина

 • 12 студии за оцена на влијанието врз животната средина

Референтна листа за животна средина

 1. Проекти за безбедност и здравје при работа:
 • Над 3000 проценки на ризик со изјава за безбедност 
 • Околу 200 документации за пресметување на стаж на осигурување што се смета со зголемено траење – бенифициран стаж.

Референтна листа за БЗР

 1. Лабораториски мерења:
 • Над 600 извештаи од мерење во животната средина
 • Над 500 извештаи од мерење во работната средина

Референтна листа за лабораториски мерења