За нас

ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје е стручна и овластена компанија која работи на полето на безбедност и здравје при работа (БЗР) и заштита животната средина. Oснована е во 2000-та година и е меѓу водечките компании на пазарот.

cropped-application-3426397_1920-3

Клучни аспекти

  • Долгогодишно искуство во областа и успешна соработка со многу компании во републиката и соседството.
  • Поседува овластување од Министерството за труд и социјална политика за вршење на сите стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа.
  • Поседува овластувања од Министерството за животна средина и просторно планирање, за изработка на еколошки проекти.
  • Сите вработени во компанијата се со висок степен на професионално искуство и способност за тимска работа. Нивните богати искуства во својата област се решавачки елементи за успешноста на компанијата.

 

  • Поседува акредитирана лабораторија за тестирање во животна и работна средина.
  • Врши општествено одговорна дејност.
  • Политика на ОПУСПРОЕКТ е континуирано следење на светските научни истражувања и достигнувања во врска со заштитата на работната и животната средина.
  • Коосновач на здружението за безбедност и здравје при работа “28ми Април”
  • Коосновач на здружението на експерти за животна средина на Република Македонија “ЕКО ДИЈАЛОГ”

Сметаме дека преку соработката со ОПУСПРОЕКТ ќе добиете сериозен партнер во остварувањето на Вашите цели.

small_business

Нашиот тим

ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје  располага со мултидисциплинарен тим кој има долгогодишно искуство во областа на заштита на животната и работната средина. Членовите во тимот ги поседуваат сите овластувања, лиценци и дипломи кои им даваат кредибилитет за компетенто извршување на услугите.

Чувствувајте се слободни да не контактирате за било каква информација во врска со вашите потреби за заштита на персоналот и околината.

Иван Вулгаракис

Тим менаџер

Моб: 070 381 268

М-р Маре Вулгаракис

Стручно лице за БЗР / Експерт за ОВЖС и  СОВЖС / Управител со отпад

Моб: 070 34 34 08

M-р Кире Станојоски

Стручно лице за БЗР / Експерт за ОВЖС и  СОВЖС / Управител со отпад

Моб: 071 380 170

Катерина Кирковска

Инженер Технолог / Стручно лице за БЗР

Моб: 071 268 495

Билјана Димишковска

Дипл. Инженер Технолог / Стручно лице за БЗР

Моб: 078 255 009

Георгиос Вулгаракис

Дипл. инж. архитект

Моб: 070 204 889

м-р Симона Бабалиевска

Канцелариски менаџер

Моб: 070 381 258